CLASSIFIED GP(08232)预期一季度营业额同比减 公司

CLASSIFIED GP(08232)预期一季度营业额同比减

原标题:CLASSIFIED GP(08232)预期一季度营业额同比减少及亏损净额同比增加 CLASSIFIED GP(08232)发布公告,该集团预计截至2020年3月31日止3个月的营业额将较2019年相应期间减少约33%或920万港元...